{"type":"txt","text":"鹿野會","font_size":"36","font_weight":"bold","font_family_ko":"Noto Sans KR","font_family_en":"Oswald","color":"#a17b20","letter_spacing":0}
 • 녹야회 소개
 • 인사말
 • 지나온길
 • 역대 회장단
 • 봉사회원모집
 • 정회원전용
 • {"google":["Muli","Oswald"],"custom":["Noto Sans KR"]}
  ×
   
   
  섹션 설정
  {"type":"txt","text":"鹿野會","font_size":"34","font_weight":"bold","font_family_ko":"Noto Sans KR","font_family_en":"Oswald","color":"#a17b20","letter_spacing":0}
 • 녹야회 소개
 • 인사말
 • 지나온길
 • 역대 회장단
 • 봉사회원모집
 • 정회원전용
 • 역대 회장단

  ...병자들에게 치유를 안겨주며 고통받는 이들에게 기쁨을

  버림받은 이들에게 희망을 주는 일이야말로 

  예수그리스도께서 이 세상에 오시어

  인류 구원을 위해 하신 가장 귀한 일이었습니다.

  [녹야회 20년을 축하드리며 - 오웅진 신부님 말씀 中]

  지도 신부

  역대 회장단

   관   리   자                   

                   first webmaster           박 은 종                                                                                                                                                                                                                                 2002~

  {"google":["Muli"],"custom":["Noto Sans KR"]}{"google":["Muli","Oswald"],"custom":["Noto Sans KR"]}
  {"google":[],"custom":["Noto Sans KR"]}